استان

نام مرکز

آدرس پستی

مدیر مرکز

زمانپاسخگویی

مدیر مرکز

رابط بصیر استان و شماره تماس

زمان پاسخگویی رابط استان

آیدی رابط استان در پیامرسان ایتا

تهران

دبیرخانه بینش مطهر تهران


آفای صوفیانی

آقای علیمحمدی

۰۹۳۵۷۹٢۷۰۷٢

خانم ملک پور

09126303302

@Moalem_admin
لینک کانال استان در پیام رسان ایتا تمامی اندیشه جویان عزیز در ثاقب ۱۸ عضو شوند
http://eitaa.com/joinchat/704315410C0496b7d7c9 http://eitaa.com/joinchat/1230176269C7536a1e52d