اگر ایرانی نیستید و کدملی ندارید تلفن همراه خود را وارد کنید.

توجه: کدملی باید 10 رقم باشد و تلفن همراه 11 رقم و با صفر شروع شود.

سیر مطالعاتی بینش مطهر از مرحله یک آغاز شده و گذراندن به ترتیب مراحل مهم است. لذا اگر تا به حال هیچ مرحله‌ای را نگذراندید مرحله اول را انتخاب فرمایید. و در صورت انتخاب مراحل بالاتر فقط در صورتی که مرحله قبل را با موفقیت طی کرده باشید گواهی برایتان صادر خواهد شد.
اگر تقاضای استادی دارید آخرین دوره ای که گذرانده اید را انتخاب نمایید.

روزهای تشکیل کلاس