لیست کتابهای کلاس:

درسنامه انسان شناسی – تعداد مباحثه: 5 – ضریب: 2

جمال السالکین جلد اول – تعداد مباحثه: 3 – ضریب: 4

سه دقیقه در قیامت – تعداد مباحثه: 1 – ضریب: 3

تاریخ شروع ثبت نام: 1399/2/8

تاریخ پایان ثبت نام: 1399/2/9

تاریخ شروع بارگزاری تکالیف: 1399/2/10

تاریخ پایان بارگزاری تکالیف: 1399/2/11

تاریخ شروع امتحانات: 1399/2/12

تاریخ پایان امتحانات: 1399/2/13