لیست کتابهای کلاس:

تاریخ شروع ثبت نام: 1399/2/8

تاریخ پایان ثبت نام: 1399/2/9

تاریخ شروع بارگزاری تکالیف: 1399/2/10

تاریخ پایان بارگزاری تکالیف: 1399/2/11

تاریخ شروع امتحانات: 1399/2/12

تاریخ پایان امتحانات: 1399/2/13