نام دوره شعبه استان شهر بخش جنس استاد عملیات

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

احمد ذاکری گرگری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

سولماز پرشور

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 3 : نهضت حسینی شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 3 : امر به معروف و نهی از منکر شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

احمد ذاکری گرگری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 3 : سیره معصومین شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 3 : مهدویت شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

فاطمه عبد اله زاده صومعه

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 4 : عقل و علم شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

طاهره رنجبریان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد اول (مبانی) شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

فاطمه عبد اله زاده صومعه

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد سوم(قوانین) شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

فاطمه عبد اله زاده صومعه

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلدچهارم(اخلاق جنسیتی) شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

فاطمه عبد اله زاده صومعه

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلدپنجم(حجاب) شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

فاطمه عبد اله زاده صومعه

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان آقا-خانم

مهدی عنایت زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان آقا-خانم

مهدی عنایت زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان آقا-خانم

مهدی عنایت زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان آقا-خانم

مهدی عنایت زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 4 : عقل و علم شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان خانم

مهدی عنایت زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 4 : اخلاق اسلامی شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان خانم

مهدی عنایت زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 5 : حق و عدالت شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 4 : بینش و رفتار قرآنی ۴ شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان خانم

مهدی عنایت زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 4 : اخلاق اسلامی شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 4 : بینش و رفتار قرآنی ۴ شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی

دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 2 : سیره نبوی شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مصطفی فروتن تنها

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 2 : تبلیغ شعبه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی

دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مهدی خزاعی گسک

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 2 : مسئله نفاق شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

علیجان دلدار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 2 : سیره امیر المومنین شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

محمد دادی القار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 2 : بینش و رفتار قرآنی ۲ شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه بابل مازندران

بابل مازندران بابل بابل آقا-خانم

عسکر نصیرایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه بابل مازندران

بابل مازندران بابل بابل آقا-خانم

عسکر نصیرایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه بابل مازندران

بابل مازندران بابل بابل آقا-خانم

عسکر نصیرایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه بابل مازندران

بابل مازندران بابل بابل آقا-خانم

عسکر نصیرایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه بابل مازندران

بابل مازندران بابل بابل آقا-خانم

عسکر نصیرایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه قائم شهر - 2 مازندران

قائم شهر - 2 مازندران قایم شهر قایم شهر آقا-خانم

مهدی خوبانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه قائم شهر - 2 مازندران

قائم شهر - 2 مازندران قایم شهر قایم شهر آقا-خانم

مهدی خوبانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه قائم شهر - 2 مازندران

قائم شهر - 2 مازندران قایم شهر قایم شهر آقا-خانم

مهدی خوبانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه قائم شهر - 2 مازندران

قائم شهر - 2 مازندران قایم شهر قایم شهر آقا-خانم

مهدی خوبانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه قائم شهر - 2 مازندران

قائم شهر - 2 مازندران قایم شهر قایم شهر آقا-خانم

مهدی خوبانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 4 : تربیت و رشد اسلامی شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد دوم (قوانین) شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

فاطمه عبد اله زاده صومعه

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 2 : سیره نبوی شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

احمد ذاکری گرگری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 2 : تبلیغ شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

احمد ذاکری گرگری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 2 : مسئله نفاق شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 2 : سیره امیر المومنین شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

فاطمه عبد اله زاده صومعه

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 2 : بینش و رفتار قرآنی ۲ شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

مجید سوار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه دانشگاه زنجان زنجان

دانشگاه زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه دانشگاه زنجان زنجان

دانشگاه زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه دانشگاه زنجان زنجان

دانشگاه زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه دانشگاه زنجان زنجان

دانشگاه زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه

آقا-خانم

زاهد احمدزاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 2 : سیره نبوی شعبه آذربایجان غربی آذربایجان غربی

آذربایجان غربی آذربایجان غربی ارومیه ارومیه آقا-خانم

زاهد احمدزاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 7 مرحله 5 : بینش و رفتار قرآنی ۵ شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 4 : تربیت و رشد اسلامی شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان خانم

مهدی عنایت زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان آقا-خانم

مهدی عنایت زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 2 : تبلیغ شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان خانم

محمد احمدی‌زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 2 : مسئله نفاق شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان خانم

محمد احمدی‌زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 2 : سیره امیر المومنین شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان خانم

محمد احمدی‌زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 2 : بینش و رفتار قرآنی ۲ شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان آقا-خانم

محمد احمدی‌زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 5 : حق و عدالت شعبه قائم شهر - 2 مازندران

قائم شهر - 2 مازندران قایم شهر قایم شهر آقا-خانم

مهدی خوبانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد اول (مبانی) شعبه قائم شهر - 2 مازندران

قائم شهر - 2 مازندران قایم شهر قایم شهر آقا-خانم

مهدی خوبانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد دوم (قوانین) شعبه قائم شهر - 2 مازندران

قائم شهر - 2 مازندران قایم شهر قایم شهر آقا-خانم

مهدی خوبانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد سوم(قوانین) شعبه قائم شهر - 2 مازندران

قائم شهر - 2 مازندران قایم شهر قایم شهر آقا-خانم

مهدی خوبانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلدچهارم(اخلاق جنسیتی) شعبه قائم شهر - 2 مازندران

قائم شهر - 2 مازندران قایم شهر قایم شهر آقا-خانم

مهدی خوبانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 6 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلدپنجم(حجاب) شعبه قائم شهر - 2 مازندران

قائم شهر - 2 مازندران قایم شهر قایم شهر آقا-خانم

مهدی خوبانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 7 مرحله 5 : بینش و رفتار قرآنی ۵ شعبه قائم شهر - 2 مازندران

قائم شهر - 2 مازندران قایم شهر قایم شهر آقا-خانم

مهدی خوبانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه زیرکوه خراسان جنوبی

زیرکوه خراسان جنوبی زیرکوه حاجی آباد آقا-خانم

مجتبی شیدایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه زیرکوه خراسان جنوبی

زیرکوه خراسان جنوبی زیرکوه حاجی آباد آقا-خانم

مجتبی شیدایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه زیرکوه خراسان جنوبی

زیرکوه خراسان جنوبی زیرکوه حاجی آباد آقا-خانم

مجتبی شیدایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه زیرکوه خراسان جنوبی

زیرکوه خراسان جنوبی زیرکوه حاجی آباد آقا-خانم

مجتبی شیدایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه زیرکوه خراسان جنوبی

زیرکوه خراسان جنوبی زیرکوه حاجی آباد آقا-خانم

مجتبی شیدایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه فردوس خراسان جنوبی

فردوس خراسان جنوبی فردوس فردوس آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه فردوس خراسان جنوبی

فردوس خراسان جنوبی فردوس فردوس آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه فردوس خراسان جنوبی

فردوس خراسان جنوبی فردوس فردوس آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه فردوس خراسان جنوبی

فردوس خراسان جنوبی فردوس فردوس آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه فردوس خراسان جنوبی

فردوس خراسان جنوبی فردوس فردوس آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه قاین خراسان جنوبی

قاین خراسان جنوبی قاینات قاین آقا-خانم

مصطفی فروتن تنها

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه قاین خراسان جنوبی

قاین خراسان جنوبی قاینات قاین آقا-خانم

مصطفی فروتن تنها

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه قاین خراسان جنوبی

قاین خراسان جنوبی قاینات قاین آقا-خانم

مصطفی فروتن تنها

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه قاین خراسان جنوبی

قاین خراسان جنوبی قاینات قاین آقا-خانم

مصطفی فروتن تنها

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه قاین خراسان جنوبی

قاین خراسان جنوبی قاینات قاین آقا-خانم

مصطفی فروتن تنها

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه نهبندان خراسان جنوبی

نهبندان خراسان جنوبی نهبندان نهبندان آقا-خانم

علیجان دلدار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه نهبندان خراسان جنوبی

نهبندان خراسان جنوبی نهبندان نهبندان آقا-خانم

علیجان دلدار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه نهبندان خراسان جنوبی

نهبندان خراسان جنوبی نهبندان نهبندان آقا-خانم

علیجان دلدار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه نهبندان خراسان جنوبی

نهبندان خراسان جنوبی نهبندان نهبندان آقا-خانم

علیجان دلدار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه نهبندان خراسان جنوبی

نهبندان خراسان جنوبی نهبندان نهبندان آقا-خانم

علیجان دلدار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه خضری دشت بیاض خراسان جنوبی

خضری دشت بیاض خراسان جنوبی قاینات خضری دشت بیاض آقا-خانم

اکبر بخشانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه خضری دشت بیاض خراسان جنوبی

خضری دشت بیاض خراسان جنوبی قاینات خضری دشت بیاض آقا-خانم

اکبر بخشانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه خضری دشت بیاض خراسان جنوبی

خضری دشت بیاض خراسان جنوبی قاینات خضری دشت بیاض آقا-خانم

اکبر بخشانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه خضری دشت بیاض خراسان جنوبی

خضری دشت بیاض خراسان جنوبی قاینات خضری دشت بیاض آقا-خانم

اکبر بخشانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه خضری دشت بیاض خراسان جنوبی

خضری دشت بیاض خراسان جنوبی قاینات خضری دشت بیاض آقا-خانم

اکبر بخشانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مهدی خزاعی گسک

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مهدی خزاعی گسک

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه تهران تهران

تهران تهران تهران منطقه 1 خانم

صدیقه صنعتگر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه تهران تهران

تهران تهران تهران منطقه 1 خانم

صدیقه صنعتگر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه تهران تهران

تهران تهران تهران منطقه 1 خانم

صدیقه صنعتگر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه تهران تهران

تهران تهران تهران منطقه 1 خانم

صدیقه صنعتگر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه تهران تهران

تهران تهران تهران منطقه 1 خانم

صدیقه صنعتگر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 3 : بینش و رفتار قرآنی۳ شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک آقا

میثم قاسمی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک آقا

میثم قاسمی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک آقا

میثم قاسمی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک آقا

میثم قاسمی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک آقا

میثم قاسمی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

نوشین عالی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

نوشین عالی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

نوشین عالی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 2 : سیره نبوی شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

فاطمه مرادی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 2 : تبلیغ شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

فاطمه مرادی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 2 : مسئله نفاق شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

فاطمه مرادی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 2 : سیره امیر المومنین شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

فاطمه مرادی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 2 : بینش و رفتار قرآنی ۲ شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

فاطمه مرادی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 3 : نهضت حسینی شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

فاطمه قاسمی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 3 : امر به معروف و نهی از منکر شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

فاطمه قاسمی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 3 : سیره معصومین شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

فاطمه قاسمی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 3 : مهدویت شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

فاطمه قاسمی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 3 : بینش و رفتار قرآنی۳ شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

فاطمه قاسمی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 4 : تربیت و رشد اسلامی شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

سارا حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 4 : اخلاق اسلامی شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

سارا حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 4 : بینش و رفتار قرآنی ۴ شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

سارا حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 5 : حق و عدالت شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

نیره لطفی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد سوم(قوانین) شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

نیره لطفی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 6 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلدپنجم(حجاب) شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

نیره لطفی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 7 مرحله 5 : بینش و رفتار قرآنی ۵ شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

نیره لطفی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 6 : اسلام و ملی گرایی شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

مریم نعمتی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 6 : بیداری اسلامی شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

مریم نعمتی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 6 : ولایت فقیه و روحانیت شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

مریم نعمتی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 2 : سیره نبوی شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک آقا

مریم نعمتی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 2 : تبلیغ شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک آقا

مریم نعمتی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 2 : مسئله نفاق شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک آقا

مریم نعمتی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 2 : سیره امیر المومنین شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک آقا

مریم نعمتی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه شیروان خراسان شمالی

شیروان خراسان شمالی شیروان شیروان آقا-خانم

اصغر صابریان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه قم قم

قم قم قم قم آقا

ناصر قیلاوی‌زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 4 : عقل و علم شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

سارا حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد اول (مبانی) شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

نیره لطفی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد دوم (قوانین) شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

نیره لطفی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

نوشین عالی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 6 : بینش و رفتار قرآنی ۶ شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

مریم نعمتی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

نوشین عالی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 2 : بینش و رفتار قرآنی ۲ شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک آقا

مریم نعمتی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلدچهارم(اخلاق جنسیتی) شعبه مرکزی مرکزی

مرکزی مرکزی اراک اراک خانم

نیره لطفی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 6 : اسلام و ملی گرایی شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

محمدجواد میری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 6 : بیداری اسلامی شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

محمدجواد میری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 6 : ولایت فقیه و روحانیت شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

محمدجواد میری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 6 : بینش و رفتار قرآنی ۶ شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

محمدجواد میری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

مصطفی شفایانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

محمدجواد میری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

مصطفی شفایانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 2 : سیره نبوی شعبه کاشان اصفهان

کاشان اصفهان کاشان کاشان خانم

محمد احمدی‌زاده

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 5 : حق و عدالت شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

حسین سابقی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد اول (مبانی) شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

حسین سابقی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد دوم (قوانین) شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

حسین سابقی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد سوم(قوانین) شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

حسین سابقی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلدچهارم(اخلاق جنسیتی) شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

حسین سابقی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 6 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلدپنجم(حجاب) شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

حسین سابقی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 7 مرحله 5 : بینش و رفتار قرآنی ۵ شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

حسین سابقی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

مصطفی شفایانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

مصطفی شفایانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 3 : نهضت حسینی شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

مصطفی شفایانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 3 : امر به معروف و نهی از منکر شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

مصطفی شفایانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 3 : سیره معصومین شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

مصطفی شفایانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 3 : مهدویت شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

مصطفی شفایانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 3 : بینش و رفتار قرآنی۳ شعبه مشهد خراسان رضوی

مشهد خراسان رضوی مشهد مشهد آقا-خانم

مصطفی شفایانی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه شیروان خراسان شمالی

شیروان خراسان شمالی شیروان شیروان آقا-خانم

اصغر صابریان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه شیروان خراسان شمالی

شیروان خراسان شمالی شیروان شیروان آقا-خانم

اصغر صابریان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه شیروان خراسان شمالی

شیروان خراسان شمالی شیروان شیروان آقا-خانم

اصغر صابریان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه شیروان خراسان شمالی

شیروان خراسان شمالی شیروان شیروان آقا-خانم

اصغر صابریان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 2 : سیره نبوی شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مجتبی شیدایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 2 : تبلیغ شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مجتبی شیدایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 2 : مسئله نفاق شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مجتبی شیدایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 2 : سیره امیر المومنین شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مجتبی شیدایی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 3 : نهضت حسینی شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مهدی خزاعی گسک

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 3 : امر به معروف و نهی از منکر شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مهدی خزاعی گسک

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 3 : سیره معصومین شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مهدی خزاعی گسک

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 3 : مهدویت شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مهدی خزاعی گسک

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 3 : بینش و رفتار قرآنی۳ شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مهدی خزاعی گسک

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 4 : تربیت و رشد اسلامی شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 4 : عقل و علم شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 4 : اخلاق اسلامی شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 4 : بینش و رفتار قرآنی ۴ شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 5 : حق و عدالت شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد اول (مبانی) شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد دوم (قوانین) شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلد سوم(قوانین) شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلدچهارم(اخلاق جنسیتی) شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 6 مرحله 5 : حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام جلدپنجم(حجاب) شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 7 مرحله 5 : بینش و رفتار قرآنی ۵ شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 6 : اسلام و ملی گرایی شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مصطفی فروتن تنها

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 6 : بیداری اسلامی شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مصطفی فروتن تنها

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 6 : ولایت فقیه و روحانیت شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مصطفی فروتن تنها

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 6 : بینش و رفتار قرآنی ۶ شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مصطفی فروتن تنها

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مهدی خزاعی گسک

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مهدی خزاعی گسک

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مهدی خزاعی گسک

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

مهدی خزاعی گسک

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 2 : سیره نبوی شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 2 : تبلیغ شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 2 : مسئله نفاق شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 2 : سیره امیر المومنین شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 2 : بینش و رفتار قرآنی ۲ شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

سیدمحمود حسینی واشان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه بیرجند خراسان جنوبی

بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 2 : سیره نبوی شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 2 : تبلیغ شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 2 : مسئله نفاق شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 2 : سیره امیر المومنین شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 2 : بینش و رفتار قرآنی ۲ شعبه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

ذبیح‌اله اوحدی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی

دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

محمد دادی القار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی

دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

محمد دادی القار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی

دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

محمد دادی القار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی

دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

محمد دادی القار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی

دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی بیرجند بیرجند آقا-خانم

محمد دادی القار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علیرضا مهران فر

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 2 : سیره نبوی شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علی صحبت لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 2 : تبلیغ شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علی صحبت لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 2 : مسئله نفاق شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علی صحبت لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 2 : سیره امیر المومنین شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علی صحبت لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 2 : بینش و رفتار قرآنی ۲ شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علی صحبت لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 3 : نهضت حسینی شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علی صحبت لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 3 : امر به معروف و نهی از منکر شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علی صحبت لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 3 : سیره معصومین شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علی صحبت لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 3 : مهدویت شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علی صحبت لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 3 : بینش و رفتار قرآنی۳ شعبه دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان

دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

علی صحبت لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 3 : نهضت حسینی شعبه شیروان خراسان شمالی

شیروان خراسان شمالی شیروان شیروان آقا-خانم

اصغر صابریان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 3 : امر به معروف و نهی از منکر شعبه شیروان خراسان شمالی

شیروان خراسان شمالی شیروان شیروان آقا-خانم

اصغر صابریان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 3 : مهدویت شعبه شیروان خراسان شمالی

شیروان خراسان شمالی شیروان شیروان آقا-خانم

اصغر صابریان

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه بندر عباس هرمزگان

بندر عباس هرمزگان بندرعباس بندرعباس خانم

نجمه هنرمند

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه بندر عباس هرمزگان

بندر عباس هرمزگان بندرعباس بندرعباس خانم

نجمه هنرمند

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه بندر عباس هرمزگان

بندر عباس هرمزگان بندرعباس بندرعباس خانم

نجمه هنرمند

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه بندر عباس هرمزگان

بندر عباس هرمزگان بندرعباس بندرعباس خانم

نجمه هنرمند

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه بندر عباس هرمزگان

بندر عباس هرمزگان بندرعباس بندرعباس خانم

نجمه هنرمند

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه اردبیل اردبیل

اردبیل اردبیل اردبیل اردبیل آقا

محمدرضا توانا

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه اردبیل اردبیل

اردبیل اردبیل اردبیل اردبیل آقا

محمدرضا توانا

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه اردبیل اردبیل

اردبیل اردبیل اردبیل اردبیل آقا

محمد رضا توانا

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه اردبیل اردبیل

اردبیل اردبیل اردبیل اردبیل آقا

محمدرضا توانا

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه اردبیل اردبیل

اردبیل اردبیل اردبیل اردبیل آقا

محمد رضا توانا

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه اردبیل اردبیل

اردبیل اردبیل اردبیل اردبیل آقا

محمد رضا توانا

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه سهرورد زنجان

سهرورد زنجان خدابنده سهرورد آقا

لیلا سپهری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه سهرورد زنجان

سهرورد زنجان خدابنده سهرورد آقا

لیلا سپهری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه سهرورد زنجان

سهرورد زنجان خدابنده سهرورد آقا

لیلا سپهری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه سهرورد زنجان

سهرورد زنجان خدابنده سهرورد آقا

لیلا سپهری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه سهرورد زنجان

سهرورد زنجان خدابنده سهرورد آقا

لیلا سپهری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

مجید نقی‌لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

مجید نقی‌لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

مجید نقی‌لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

مجید نقی‌لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

مجید نقی‌لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

مجید نقی‌لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دانشگاه زنجان آقا-خانم

مجید نقی‌لو

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 2 : سیره نبوی شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 2 : تبلیغ شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 2 : مسئله نفاق شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 2 : سیره امیر المومنین شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 2 : بینش و رفتار قرآنی ۲ شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 3 : نهضت حسینی شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 3 : امر به معروف و نهی از منکر شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 3 : سیره معصومین شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 3 : مهدویت شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 3 : بینش و رفتار قرآنی۳ شعبه یزد یزد

یزد یزد یزد یزد آقا-خانم

سید جعفر حسینی

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 1 : بینش مطهر شعبه دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی

دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 1 : آزادی انسان شعبه دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی

دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

احمد ذاکری گرگری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 1 : آزادی بندگی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی

دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 1 : خدا در زندگی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی

دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

احمد ذاکری گرگری

ثبت نام

دوره 6 کتاب 5 مرحله 1 : بینش و رفتار قرآنی۱ شعبه دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی

دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

رضا زمانی گجن

ثبت نام

دوره 6 کتاب 1 مرحله 6 : اسلام و ملی گرایی شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

مجید سوار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 2 مرحله 6 : بیداری اسلامی شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

مجید سوار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 3 مرحله 6 : ولایت فقیه و روحانیت شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

مجید سوار

ثبت نام

دوره 6 کتاب 4 مرحله 6 : بینش و رفتار قرآنی ۶ شعبه تبریز آذربایجان شرقی

تبریز آذربایجان شرقی تبریز تبریز آقا-خانم

مجید سوار

ثبت نام