قرارداد استاد

  • این قرارداد بين آقای/خانم ................ به عنوان استاد مربی و آقای/خانم ................به نمایندگی از موسسه فرهنگی بينش مطهر به عنوان موسسه با شرايط زير منعقد می‌گردد:
  • مشخصات مدرس:

  • مثال : 24-7-1397
  • 4 رقمی نوشته شود مثلا 1386
  • لطفا عدد وارد شود
  • در صورتی که قبلا رزومه خود را از طریق سایت بینش مطهر ارسال نکرده اید در قسمت زیر بارگذاری نمایید
  • در صورتی که قبلا عکس خود را از طریق سایت بینش مطهر ارسال نکرده اید در قسمت زیر بارگذاری نمایید