انتخاب کلاس:

تاریخ://

«گزارش و خودارزیابی استاد/مربی بینش مطهر»


گزارش استاد/مربی:

اینجانب مدرس/مربی دروس بینش مطهر با نام خانوادگی و نام از تاریخ:// تا تاریخ:// عهده دار تدریس مرحله در محل بوده ام.در این مرحله جلسه کلاس های دوره را در روزهای از ساعت الی و هر جلسه به طور متوسط به مدت دقیقه کلاس برگزار نمودم. در هر جلسه دقیقه به کتب بینش مطهر اختصاص دادم.

- توضیح استاد و نظر مسئول:
در این مرحله جلسه غیبت داشتم که جلسه با هماهنگی قبلی و جلسه بدون هماهنگی قبلی بوده است.

- توضیح استاد و نظر مسئول:
برای کلاس، در فضای مجازی گروه تشکیل داده ام نداده ام -- نوع فعالیت؟

- توضیح استاد و نظر مسئول:
با کمک ارشد کلاس، برگه مباحثه را در کلاس از اندیشه جویان تحویل گرفته، روی برگه ها نظر داده، همه سوال های مندرج در برگه مباحثه را در کلاس پاسخ داده، نمرات را ثبت نموده و برگه ها را تحویل اندیشه جویان داده ام نداده ام

- توضیح استاد و نظر مسئول:
برگه های تصحیح شده آزمون را در موعد مقرر پس از درج نمرات تحویل اندیشه جویان داده و روال بررسی اعتراضات (مندرج در دستورالعمل اساتید) را اجرا کردم.

- توضیح استاد و نظر مسئول:
کارنامه اندیشه جو را بر اساس نمرات آزمون و مباحثه بررسی، تایید و امضاء نمودم.

- توضیح استاد و نظر مسئول:
نمرات نهایی اندیشه جو را همراه با لیست حضور وغیاب تحویل مسئول مربوطه دادم.

- توضیح استاد و نظر مسئول:
در کارگروه ارزشیابی اساتید شرکت کرده ام نکرده ام

- توضیح استاد و نظر مسئول:
در سایت بینش مطهر، سابقه علمی و مشخصات خود را پر کرده ام قرارداد اساتید / مربیان و شاخص های ارزشیابی استاد و دستورالعمل مدرس را کامل ملاحظه نموده ام و قرارداد را امضاء و بر اساس آنها عمل نمودم

- توضیح استاد و نظر مسئول:
توضیح مسئول مرکز و امور اساتید به همکاری و امور شکلی استاد / مربی:


نمره مرکز برگزار کننده به استاد از 20:

نمره ارزیابی:خود ارزیابی استاد / مربی:

چنانچه مستحضر هستید به منظور ارتقاء سطح علمی و تربیتی، عملکرد اساتید بر اساس شاخص های برگه ارزشیابی(پیوست همین گزارش) و همکاری‌های شکلی از طریق اندیشه جویان، مرکز برگزار کننده و امور اساتید ارزشیابی صورت می گیرد. اطلاع از نتایج این ارزشیابی ها می تواند نقش موثری در ارتقای استاد/مربی با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت داشته باشد.


1) جدول زیر را در خصوص نحوه تدریس کتاب ها تکمیل فرمایید.


ردیف نام کتاب ها تدریس سرفصل (درصد) تعداد جلسات نمره به عملکرد خود در این کتاب توضیحات لازم
1
2
3
4
5

2) جدول زیر را در خصوص وضعیت و سطح اندیشه جویان و همچنین روند اجرایی مراکز برگزار کننده تکمیل فرمایید.


مخاطب نقاط قوت نقاط ضعف میزان رضایت شما(نمره) پیشنهادات جهت بهبود وضعیت موجود
اندیشه جویان
روند اجرایی امور اساتید
لطفا به سوال های زیر جواب دهید:
1) مهمترین نقاط قوت خود را بنویسید. راهکار شما برای ارتقاء آن چیست؟
2) مهمترین نقاط ضعف خود را بنویسید. راهکار خود را برای رفع نقاط ضعف بیان نمایید.
3) پیشنهاد و راه حل های خود را جهت ارتقاء سطح کیفی دوره تربیت مدرس بیان فرمایید.
4) نظر خود را در خصوص کتاب بینش و رفتار قرآنی بیان فرمایید.
5) نظر خود را در خصوص درسنامه ها و لوح فشرده تدریس به تفکیک ذکر نمایید.
6) به خاطر تدریس و مطالبی که مطرح نموده اید آیا در این دوره فردی انگیزه به راه اندازی بینش مطهر در مراکز دیگری را پیدا کرده است؟ آیا تا کنون اقدام عملی صورت گرفته است؟
7) آیا افراد برتر برای سرگروهی و تدریس را شناسایی و معرفی کردید؟ تعداد و چگونگی شناسایی را بنویسید.
8) هر نکته باقیمانده ای را که لازم می دانید، ذکر بفرمایید.