انتخاب کلاس:

تاريخ://

«گزارش و خودارزيابي استاد/مربي بينش مطهر»


گزارش استاد/مربي:

اينجانب مدرس/مربي دروس بينش مطهر با نام خانوادگي و نام از تاريخ:// تا تاريخ:// عهده دار تدريس مرحله در محل بوده ام.در اين مرحله جلسه کلاس هاي دوره را در روزهاي از ساعت الي و هر جلسه به طور متوسط به مدت دقيقه کلاس برگزار نمودم. در هر جلسه دقيقه به کتب بينش مطهر اختصاص دادم.

- توضيح استاد و نظر مسئول:
در اين مرحله جلسه غيبت داشتم که جلسه با هماهنگي قبلي و جلسه بدون هماهنگي قبلي بوده است.

- توضيح استاد و نظر مسئول:
براي کلاس، در فضاي مجازي گروه تشکيل داده ام نداده ام -- نوع فعاليت؟

- توضيح استاد و نظر مسئول:
با کمک ارشد کلاس، برگه مباحثه را در کلاس از انديشه جويان تحويل گرفته، روي برگه ها نظر داده، همه سوال هاي مندرج در برگه مباحثه را در کلاس پاسخ داده، نمرات را ثبت نموده و برگه ها را تحويل انديشه جويان داده ام نداده ام

- توضيح استاد و نظر مسئول:
برگه هاي تصحيح شده آزمون را در موعد مقرر پس از درج نمرات تحويل انديشه جويان داده و روال بررسي اعتراضات (مندرج در دستورالعمل اساتيد) را اجرا کردم.

- توضيح استاد و نظر مسئول:
کارنامه انديشه جو را بر اساس نمرات آزمون و مباحثه بررسي، تاييد و امضاء نمودم.

- توضيح استاد و نظر مسئول:
نمرات نهايي انديشه جو را همراه با ليست حضور وغياب تحويل مسئول مربوطه دادم.

- توضيح استاد و نظر مسئول:
در کارگروه ارزشيابي اساتيد شرکت کرده ام نکرده ام

- توضيح استاد و نظر مسئول:
در سايت بينش مطهر، سابقه علمي و مشخصات خود را پر کرده ام قرارداد اساتيد / مربيان و شاخص هاي ارزشيابي استاد و دستورالعمل مدرس را کامل ملاحظه نموده ام و قرارداد را امضاء و بر اساس آنها عمل نمودم

- توضيح استاد و نظر مسئول:
توضيح مسئول مرکز و امور اساتيد به همکاري و امور شکلي استاد / مربي:


نمره مرکز برگزار کننده به استاد از 20:

نمره ارزيابي:خود ارزيابي استاد / مربي:

چنانچه مستحضر هستيد به منظور ارتقاء سطح علمي و تربيتي، عملکرد اساتيد بر اساس شاخص هاي برگه ارزشيابي(پيوست همين گزارش) و همکاري‌هاي شکلي از طريق انديشه جويان، مرکز برگزار کننده و امور اساتيد ارزشيابي صورت مي گيرد. اطلاع از نتايج اين ارزشيابي ها مي تواند نقش موثري در ارتقاي استاد/مربي با رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت داشته باشد.


1) جدول زير را در خصوص نحوه تدريس کتاب ها تکميل فرماييد.


رديف نام کتاب ها تدريس سرفصل (درصد) تعداد جلسات نمره به عملکرد خود در اين کتاب توضيحات لازم
1
2
3
4
5

2) جدول زير را در خصوص وضعيت و سطح انديشه جويان و همچنين روند اجرايي مراکز برگزار کننده تکميل فرماييد.


مخاطب نقاط قوت نقاط ضعف ميزان رضايت شما(نمره) پيشنهادات جهت بهبود وضعيت موجود
انديشه جويان
روند اجرايي امور اساتيد
لطفا به سوال هاي زير جواب دهيد:
1) مهمترين نقاط قوت خود را بنويسيد. راهکار شما براي ارتقاء آن چيست؟
2) مهمترين نقاط ضعف خود را بنويسيد. راهکار خود را براي رفع نقاط ضعف بيان نماييد.
3) پيشنهاد و راه حل هاي خود را جهت ارتقاء سطح کيفي دوره تربيت مدرس بيان فرماييد.
4) نظر خود را در خصوص کتاب بينش و رفتار قرآني بيان فرماييد.
5) نظر خود را در خصوص درسنامه ها و لوح فشرده تدريس به تفکيک ذکر نماييد.
6) به خاطر تدريس و مطالبي که مطرح نموده ايد آيا در اين دوره فردي انگيزه به راه اندازي بينش مطهر در مراکز ديگري را پيدا کرده است؟ آيا تا کنون اقدام عملي صورت گرفته است؟
7) آيا افراد برتر براي سرگروهي و تدريس را شناسايي و معرفي کرديد؟ تعداد و چگونگي شناسايي را بنويسيد.
8) هر نکته باقيمانده اي را که لازم مي دانيد، ذکر بفرماييد.