ضرورت اجرای طرح

با توجه به اهمیت آثار شهید مطهری از یک سو و نیاز مبرم جامعه اسلامی به اندیشه¬های اسلامی از سوی دیگر، ضرورت پرداختن به آثار شهید مطهری، از واجبات فرهنگی جامعه است.  همان طور که ولی معظم فقیه فرمودند:
« راه گسترش و پیشرفت و شکوفایی فرهنگی جامعه بر مبنای آثار شهید مطهری است.»
این درجه از اهمیتی که بر آثار شهید مطهری مترتب است نیاز جامعه را نسبت به یک نهضت کتابخوانی، مطالعه و مباحثه از آثار ایشان در سطح جامعه و برای همه¬ی اقشار مردم به صورت فراگیر، مستمر و برنامه¬ریزی شده  واضح و مبرهن می نماید.