ردیف معیارهای ارزیابی ضریب ارزیابی اندیشه جو ارزیابی استاد توضیح و دلیل
1 فهمیدن درست موضوع مقرری و تسلط بر محتوای کتاب 2
2 توانایی تفهیم و انتقال مطالب به مخاطب با تکیه بر ادبیات شهید مطهری (ره) 2
3 تمرکز بر محور موضوع و توانایی ارتباط دادن بقیه مطالب با قله بحث 3
4 توانایی ایجاد ارتباط بین کتب بینش مطهر و ارتباط با مباحث بینش و رفتار قرآنی 2
5 توجه به نظام فکری و جایگاه مقرری و مدیریت زمان در ارائه مباحث 2
6 استفاده از منبع درس نامه و لوح های فشرده بینش مطهر 2
7 پوشش دادن تمام مباحث اصلی مقرری و مدیریت زمان در ارائه مباحث 2
8 تبدیل معرفت به رفتار با ارائه کاربردی محتوا،متناسب با نیاز روز و جامعه 2
9 پاسخگویی به سوالات و شبهات مرتبط در عین مدیریت زمان و کلاس 3
10 پرمطلب بودن کلاس و عدم پرداختن به حاشیه و حاشیه سازی 1
11 عدم پرگویی،بیان مطالب کم ربط و تحمیل دانش های متفرقه قبلی بر موضوع اصلی کتاب 1
12 نظم در ارائه مباحث، ایجاد ارتباط میان دروس و داشتن طرح درس 2
13 جذاب بودن کلاس،روش تدریس و جلب توجه مخاطب به مباحث درسی 3
14 استفاده از ابزارهای تدریس و بیان غیرکلامی 1
15 الگو بودن شخصیت اسلامی استاد و آراستگی معنوی و ظاهری 3
16 شناخت آثار بینش مطهر و تمایز آن نسبت به کتب صدرا 2
17 * شناخت و ایمان به هدف ها و برنامه بینش مطهر 2
18 انگیزه سازی جهت مطالعه و مشارکت در میاحثه و کلاس 2
19 * ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر و استمرار طرح با تبیین ضرورت ها 2
20 * انگیزه سازی برای راه اندازی دوره های بینش مطهر و کلاس های خودجوش 2
21 * جدی گرفتن تدریس و حضور به موقع و منظم در کلاس درس 2
22 * اهتمام به شناسایی و تشویق مخاطبان توانمند جهت مربی گری و تدریس 2
23 دارا بودن سعه صدر و حسن خلق 2
24 * داشتن روحیه تربیتی علاوه بر وظایف مدرسی 2
25 * توجه به تنظیم کارنامه، برگه مباحثه، آزمون و ... 2
26 مدیریت کلاس و ایجاد خلاقیت در شکل و قالب ها بر اساس متن و محتوا 2