رديف معيارهاي ارزيابي ضريب ارزيابي انديشه جو ارزيابي استاد توضيح و دليل
1 فهميدن درست موضوع مقرري و تسلط بر محتواي کتاب 2
2 توانايي تفهيم و انتقال مطالب به مخاطب با تکيه بر ادبيات شهيد مطهري (ره) 2
3 تمرکز بر محور موضوع و توانايي ارتباط دادن بقيه مطالب با قله بحث 3
4 توانايي ايجاد ارتباط بين کتب بينش مطهر و ارتباط با مباحث بينش و رفتار قرآني 2
5 توجه به نظام فکري و جايگاه مقرري و مديريت زمان در ارائه مباحث 2
6 استفاده از منبع درس نامه و لوح هاي فشرده بينش مطهر 2
7 پوشش دادن تمام مباحث اصلي مقرري و مديريت زمان در ارائه مباحث 2
8 تبديل معرفت به رفتار با ارائه کاربردي محتوا،متناسب با نياز روز و جامعه 2
9 پاسخگويي به سوالات و شبهات مرتبط در عين مديريت زمان و کلاس 3
10 پرمطلب بودن کلاس و عدم پرداختن به حاشيه و حاشيه سازي 1
11 عدم پرگويي،بيان مطالب کم ربط و تحميل دانش هاي متفرقه قبلي بر موضوع اصلي کتاب 1
12 نظم در ارائه مباحث، ايجاد ارتباط ميان دروس و داشتن طرح درس 2
13 جذاب بودن کلاس،روش تدريس و جلب توجه مخاطب به مباحث درسي 3
14 استفاده از ابزارهاي تدريس و بيان غيرکلامي 1
15 الگو بودن شخصيت اسلامي استاد و آراستگي معنوي و ظاهري 3
16 شناخت آثار بينش مطهر و تمايز آن نسبت به کتب صدرا 2
17 * شناخت و ايمان به هدف ها و برنامه بينش مطهر 2
18 انگيزه سازي جهت مطالعه و مشارکت در مياحثه و کلاس 2
19 * ايجاد انگيزه براي ادامه مسير و استمرار طرح با تبيين ضرورت ها 2
20 * انگيزه سازي براي راه اندازي دوره هاي بينش مطهر و کلاس هاي خودجوش 2
21 * جدي گرفتن تدريس و حضور به موقع و منظم در کلاس درس 2
22 * اهتمام به شناسايي و تشويق مخاطبان توانمند جهت مربي گري و تدريس 2
23 دارا بودن سعه صدر و حسن خلق 2
24 * داشتن روحيه تربيتي علاوه بر وظايف مدرسي 2
25 * توجه به تنظيم کارنامه، برگه مباحثه، آزمون و ... 2
26 مديريت کلاس و ايجاد خلاقيت در شکل و قالب ها بر اساس متن و محتوا 2