• با کلیک بر روی + می توانید اطلاعات بیش از یک استاد را درج بفرمایید
    نام و نام خانوادگی استادتعداد جلسات تدریستوضیحات در خصوص عملکرد استادنمره ارزیابی مسوول شعبه از استادارزیابی نهایی بینش پژوه از استادتعداد بینش پژوه حاضر در کلاسشماره مرحلهتاریخ تکمیل گزارش استاد در سایتنمره خود ارزیابی استاددنمره ارزیابی صوت استادحق التدریس هر جلسهمبلغ کل حق التدریستاریخ پرداخت حق التدریس 
    افزودن یک ردیف جدید