۱) روال مکتوب راه اندازی طرح در مراکز متقاضی – به همراه پیوست ها(برای دانلود اینجا کلیک کنید.)
به روزرسانی 94/2/12
 ۲) روال برگزاری دوره تربیت مدرس و مربی(برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 94/2/12
 ۳) جدول مقرری های مطالعه کتب سیر مطالعاتی بینش مطهر(برای دانلود اینجا کلیک کنید.) 92/1/20
۴) فایل معرفی طرح بینش مطهر (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 96/12/1
۵) کاربرگ درخواست برنامه (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 93/3/2
۶) کاربرگ ارزیابی جلسه افتتاحیه (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/8/25
۷) کاربرگ ارزیابی مفتح – سخنران افتتاحیه(برای دانلود اینجا کلیک کنید.)به روزرسانی 97/6/6
٨) کاربرگ مباحثه(برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/9/15
٩) کاربرگ ارزیابی صوت اندیشه جو – آزمون کتاب بینش مطهر(برای دانلود اینجا کلیک کنید.)
به روزرسانی 97/6/6
۱۰)سوابق عمومی(رزومه کلی) استاد(برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/6/6
۱۱)سوابق تخصصی(شهیدمطهری) استاد (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/6/6
۱۲) کاربرگ ارزیابی استاد (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/6/6
۱۳) قرارداد با اساتید (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/6/20
۱۴) نمونه کارنامه ارزیابی اندیشه جو از استاد (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/6/23
۱۵) کاربرگ گزارش استاد و حود ارزیابی استاد (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/6/23
۱۶) نمونه تفاهم نامه مؤسسه بینش مطهر با شعب و مراکز متقاضی دوره» (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) 
به روزرسانی 97/10/7