۱) روال مکتوب راه اندازی طرح در مراکز متقاضی  ـ به همراه پیوست‌ها (برای دانلود اینجا کلیک کنید.)
به روزرسانی ۹۴/۲/۱۲
۲) روال برگزاری دوره تربیت مدرس و مربی(برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 94/2/12
۳) جدول مقرری‌های مطالعه کتب سیر مطالعاتی بینش مطهر (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی  92/1/20
۴) فایل معرفی طرح بینش مطهر (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 96/12/1
۵) نمونه حکم استانی (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 96/12/1
“این حکم، معرفی‌نامه رسمی و معتبری است که تنها به آن دسته از دبیرخانه‌های استانی اعطا می‌شود که مورد تایید وزارت ورزش و جوانان
و موسسه بینش مطهر می‌باشند.”
۶) فایل معرفی طرح بینش مطهر (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 96/12/1
۷) کاربرگ درخواست برنامه (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 93/3/2
٨) کاربرگ ارزیابی جلسه افتتاحیه (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/8/25
٩) کاربرگ ارزیابی مفتح – سخنران افتتاحیه(برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/6/6
۱۰) کاربرگ مباحثه(برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/9/15
۱۱) کاربرگ ارزیابی صوت اندیشه جو – آزمون کتاب بینش مطهر(برای دانلود اینجا کلیک کنید.)
به روزرسانی 97/6/6
۱۲)سوابق عمومی(رزومه کلی) استاد(برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/6/6
۱۳)سوابق تخصصی(شهیدمطهری) استاد (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/6/6
۱۴) کاربرگ ارزیابی استاد (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/6/6
۱۵) قرارداد با اساتید (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/6/20
۱۶) نمونه کارنامه ارزیابی اندیشه جو از استاد (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/6/23
۱۷) کاربرگ گزارش استاد و خود ارزیابی استاد (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) به روزرسانی 97/6/23
۱٨) نمونه تفاهم نامه مؤسسه بینش مطهر با شعب و مراکز متقاضی دوره» (برای دانلود اینجا کلیک کنید.) 
به روزرسانی 97/10/7