بسم الله الرحمن الرحیم

این دوره مختص اندیشه جویان مرحله دوم ویژه تربیت استاد میباشد.

توجه

 دروس پایه شامل کتب سیره نبوی ، تبلیغ ، مساله نفاق ، سیره امیرالمومنین و بینش و رفتار قرآنی 2 میشود.

 دروس اختصاصی شامل داستان نویسی یا روانشناسی یا … میشود.

 

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.