توجه توجه:  این دوره مختص ساکنان تهران می باشد و در مرکز

مطالعات راهبردی برگزار می گردد. متقاضیان اولین دوره جذب تربیت معلم و مربی

از طریق فرم مربوط به آن دوره ثبت نام نمایند.

 

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.