ثبت نام دوره نوجوان
شامل چهار کتاب بینش مطهر ، آزادی انسان ، ازادی بندگی ، نهضت حسینی
سال تحصیلی۹۸_۹۹
هرهفته یک جلسه شامل :یک ساعت مباحثه و یک ساعت تدریس
هزینه شرکت در کلاس ۱۰هزار تومان
۵ هزار تومان هنگام ثبت نام
۵هزار تومان زمان دریافت گواهی حضور در دوره