توجه: روز برگزاری دوره چهارشنبه ها خواهد بود. مکان برگزاری دوره هم مرکز مطالعات راهبردی می باشد.
کسب اطلاعات بیشتر: 09916338601
و در ساعات اداری: 76702510 داخلی 366

 

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.